enfa

مضرات کودهای دامی غیر فرآوری

مضرات کودهای دامی غیر فرآوری

  • حاوی انواع امراض قارچی و میکروبی می باشند
  • دارای میزان زیادی از انواع بذر علف های هرز هستند
  • افزایش هزینه های سم پاشی و عملیات خاکورزی
  • بر اثر فعالیت های بیولوژیکی کودهای خام، استفاده مستقیم آن ها باعث دورکردن مواد غذایی از اطراف ریشه می شوند
  • به علت فرآوری نشدن، هوموس تشکیل نشده و در نتیجه دارای ارزش غذایی و مواد هیومیکی بسیار اندکی می باشد

Leave a Reply