enfa

مضرات کودهای شیمیایی

مضرات کودهای شیمیایی

  • بروز صدمات زیست محیطی
  • ایجاد اختلال در حیات موجودات زنده درون خاک
  • عمدتا تک عنصری و قادر به برآوردن نیازهای گیاه نمی باشند
  • باعث افزایش یون های نیتریت و نیترات در خاک و منابع آبی می شوند
  • تخریب ساختار خاک، سفت و قلیایی شدن خاک و کاهش حاصلخیزی آن
  • بعضی از کودهای شیمیایی در کوتاه مدت در خاک غیر قابل استفاده و بعضی به سرعت آبشویی می گردد.
  • ماندگاری در محیط زیست و انتقال به محصولات، موجب بروز انواع بیماری ها و سرطان ها در انسان و دیگر موجودات زنده می شوند

Leave a Reply