enfa

کود کمپوست ژوبین

کود کمپوست ژوبین

کمپوست حاصل فرایند بیوشیمیایی مواد آلی در حضور رطوبت، گرما، ریزجانداران و میکروارگانیسم های هوازی می باشد و با ایجاد 60 تا 75 درجه سانتیگراد گرما و تشکیل آنتی بیوتیک ها، عمل پاستوریزاسیون صورت می گیرد و عوامل بیماری زا و بذر علف های هرز از بین می روند. در نهایت پس از گذراندن دوره فراوری تبدیل به هوموس و در ادامه تبدیل به مواد هیومیک طبیعی می شوند که شامل ترکیبات مختلفی مانند اسدهای آمینه، اسیدهای نوکلئیک، فنول ها، آلدنیدها، ویتامین ها و … می باشند و با عناصر غذایی پیوند برقرار کرده، ترکیباتی به وجود می آید که در خاک دوام داشته و قادر است اعمال وسیعی در حاصلخیزی، پاکسازی و پایداری خاک انجام دهد.

Leave a Reply